Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được trình bày trong Thỏa thuận đối với việc sử dụng Trang web này. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và chỉ có thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm với việc sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận, biểu đạt, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đây hoặc đồng thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này từ thời gian này qua đến thời gian khác theo quyền cấp phép của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi thông tin.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết các hợp đồng pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng của người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể thu được hoặc cố gắng thu được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trình bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Đối tác Thứ ba của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm ở bất kỳ hình thức nào đối với việc không thể thu được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức các cuộc thi để tặng giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong quá trình đăng ký cuộc thi, và đồng ý tuân thủ các Quy định cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận các giải thưởng khuyến mãi qua mỗi cuộc thi. Để tham gia các cuộc thi trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu đăng ký cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu đăng ký cuộc thi nào nếu theo quyết định độc quyền và tuyệt đối của TheSoftware: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hành độc quyền của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là một người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại. Không một phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không thể sử dụng, sao chép, giả mạo, nhân bản, cho thuê, thuê mướn, bán, chỉnh sửa, giải mã, phá từng thành phần, nghịch đảo kỹ thuật phần mềm hoặc chuyển nhượng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm canh tác bất kỳ quyền nào không được rõ ràng nhất trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây gánh nặng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Phần mềm của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sưu tập, dịch chuyển từ nam châm, chuyển đổi số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu tài sản khác áp dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bởi bạn là nghiêm cấm. Việc truy xuất có hệ thống tài liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khác của trích xuất dữ liệu nhằm tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một sưu tập, tập hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không được sở hữu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem tại hoặc qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin hoặc vật liệu đó. Tên và logo TheSoftware, và tất cả đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC TẠO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, HỢP TÁC THƯƠNG HIỆU, VIỆC “FRAME” HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB

Trừ khi được TheSoftware ủy quyền rõ ràng, không ai được tạo liên kết với Trang web hoặc phần nào đó của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, hạng hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bản quyền), đến trang web hoặc địa điểm web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “frame” Trang web và/hoặc tham chiếu đến Uniform Resource Locator (“URL”) của Trang web trên phương tiện thương mại hay phi thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cộng tác với Trang web để loại bỏ hoặc dừng, tùy theo trường hợp, nội dung hoặc hoạt động như vậy. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền độc quyền trong quyết định của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

CẢNH BÁO VỀ CÁC TÁC ĐỘNG XẤU GÂY BỞI VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web tự chịu rủi ro. TheSoftware không đảm bảo rằng những tải xuống này không chứa các lỗi gây hại cho máy tính bao gồm nhưng không giới hạn là vi-rút và sâu máy tính.

ĐỔI THIỂN THIỆT HẠI

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, từng thành viên, công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và từng thành viên, chức danh, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác đồng thương hiệu và / hoặc khác, không gây hại trong bất kỳ trường hợp và yêu cầu điều khoản nào, phí tỷ lệ tùy thuộc, thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và / hoặc quyết định của bất kỳ bên thứ ba nào, do (a) việc sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung và / hoặc tham gia bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn về Thỏa thuận; và / hoặc (C) vi phạm quyền của cá nhân và / hoặc thực thể khác. Các quy định trong đoạn văn này được thiết lập trong lợi ích của TheSoftware, từng công ty mẹ, chi nhánh và / hoặc liên kết của họ, và từng thành viên, giám đốc, chức danh, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, chủ sở hữu giấy phép và / hoặc luật sư của họ. Từng cá nhân và thực thể này sẽ có quyền đưa ra và áp dụng những quy định này trực tiếp đối với bạn theo danh nghĩa của riêng mình.

CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp các liên kết đến và/hoặc giới thiệu các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên trực tuyến khác bao gồm nhưng không giới hạn các trang web và hoạt động bởi bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Do TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không chứng thực, và không chịu trách nhiệm hoặc thù lao đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, hoặc với bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ/THÔNG TIN KHÁCH GHÉ THĂM

Việc sử dụng trang web và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tất cả các tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web đều tuân theo Chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem Chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hoại, can thiệp, phá hoại và/hoặc gây trở ngại cho hoạt động của trang web là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tận tâm theo đuổi mọi biện pháp giải quyết trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào một cách tối đa cho phép theo Luật và công lý.