Podmienky

ROZSAH A ZMENA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami a podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje celú a jedinú zmluvu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, vyhlásenia, záruky a/alebo dohody týkajúce sa Webovej stránky. V súlade s naším výhradným uvážením môžeme čas od času zmeniť Zmluvu bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si ju pred používaním Webovej stránky prečítať. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia uvedené v Zmluve účinné vtedy. Preto by ste mali pravidelne skontrolovať túto stránku na aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Internetová stránka a Služby sú dostupné len pre osoby, ktoré môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Internetová stránka a Služby nie sú určené na použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k Internetovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Objektív služby

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby prezentované na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán. TheSoftware vôbec neurčuje ani neskladá žiadne zemedeľské popisy týchto produktov. Uvedomujete si a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory so predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi produktov. Uvedomujete si a súhlasíte, že TheSoftware nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek tvrdenie súvisiace s akýmikoľvek ponúkanými produktmi a/alebo službami na stránke.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom na súťaž a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete získať šancu vyhrať propagované ceny ponúkané každou súťažou. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii pre súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii pre súťaž, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii pre súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, klamné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá údajov o registrácii svojvoľne.

POVOLENIE NA POUŽÍVANIE

Ako používateľ webovej stránky vám je udelená neexkluzívna, neprenosná, odvolateľná a obmedzená licencia na prístup a použitie webovej stránky, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. Tento licenčný vzťah môže Softvér kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná žiadnou formou ani začlenená do žiadneho systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemôžete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenášať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozložiť na súbory, reverzne inžinierstvo alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby, alebo ich akúkoľvek časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, programový produkt alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania webovej stránky. Nesmiete podniknúť žiadne opatrenie, ktoré by zasahovalo do neprimerane veľkého zaťažovania infraštruktúry Softvéru. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

PRAVA V LASTI

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetno prevajanje, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druga vprašanja v zvezi s spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami so varovane v okviru ustreznih avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih lastninskih pravic (vključno, vendar ne omejeno na intelektualno lastnino). Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko zbiranja ali izvlečenja podatkov, neposredno ali posredno, za ustvarjanje ali sestavljanje zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugega gradiva, ki ga pregledujete na ali preko spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi kakršnih koli pravic do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Prepovedana je uporaba katere koli blagovne znamke brez pisnega dovoljenja ustrezni lastnika.

HYPERLINKOVANIE NA STRÁNKU, CO-BRANDING, “FRAMING” A/LEBO ODKAZOVANIE NA STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak TheSoftware výslovne neudelí povolenie, nikto nesmie vytvárať hyperlink na stronu, alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logotypy, ochranné známky, branding alebo autorsky chránený materiál) na svoje webové stránky alebo miesto pre žiadny účel. Ďalej je „Framing” stránky a/alebo odkaz na Uniform Resource Locator (URL) stránky v akémkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho, výslovného, písomného povolenia spoločnosti TheSoftware prísne zakázané. Zároveň sa zaväzujete spolupracovať so stránkou a odstrániť alebo ukončiť, podľa potreby, akýkoľvek taký obsah alebo činnosť. Týmto uznávate, že budete niesť zodpovednosť za všetky škody s tým súvisiace.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A MODIFIKÁCIA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo mazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah, ktorý sa zobrazuje na webovej stránke.

DISCLAIMER PRE VYPÁTRANIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STIAHNOTÝMI SOUBORMI

Návštevníci si súbory zo stránky sťahujú na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete náhradou a zachováte TheSoftware, každého ich rodičov, pobočky a sesterské spoločnosti a každého z ich príslušných členov, členov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolupracovníkov a/alebo iných partnerov bez akéhokoľvek nároku a akýchkoľvek a všetkých tvrdení, výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právnika), škôd, súdnych sporov, nákladov, požiadaviek a/alebo rozsudkov tretích strán, ktoré vzniknú alebo vzniknú v dôsledku: a) vašej používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo účasti na akejkoľvek súťaži; b) porušenie dohody; a/alebo c) porušenie práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia v tomto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich rodičov, pobočiek a/alebo sesterských spoločností a každého z ich príslušných riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatňovať a presadzovať priamo voči vám v ich vlastnom mene.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky môžu poskytovať odkazy na a/alebo odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami. Rovnako ako TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Ďalej, TheSoftware neschvaľuje a nie je zodpovedný ani nenesie zodpovednosť za akékoľvek podmienky a zmluvy, pravidlá ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na takýchto webových stránkach tretích strán alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vznikajúce z týchto zdrojov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätnú väzbu, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú naším zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akékoľvek osobne identifikovateľné informácie, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami našej politiky ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov kliknite sem.

Akákoľvek snaha jednotlivca, či už je alebo nie je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky je porušením trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude úzkostlivo prenasledovať akékoľvek a všetky opravné prostriedky v tejto súvislosti voči každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorí sa v tomto priestore dopustia priestupku v plnom rozsahu povolenom zákonom a v zmysle rovnosti.