Terma

SKOP DAN KEMAJUAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan dan tunggal antara anda dan Perisian ini berkenaan dengan penggunaan Laman Web ini dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, waranti dan/atau pemahaman terdahulu atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh mengubahsuai Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda hendaklah mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web ini. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu menyemak laman ini secara berkala untuk mendapatkan kemaskini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berada di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Penjual

Dengan mengisi borang pesanan yang berkenaan, anda boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang terdapat di Laman Web mungkin mengandungi deskripsi yang disediakan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pembekal Pihak Ketiga. TheSoftware tidak menggariskan atau menjamin bahawa deskripsi produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk apa-apa pertikaian dengan penjual produk, pengedar, dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang tuntutan berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda mesti mengisi borang pendaftaran yang berkaitan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk menyediakan Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Maklumat Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian perjanjian; dan/atau (ii) Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, berkembar atau tidak dapat diterima oleh sebab lain. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

PENGGANTIAN LICENS

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan satu lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas apa jua sebab. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda yang tidak komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau dimasukkan ke dalam apa jua sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menyalin, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah, mendekompilasi, memperincikan, mengejar balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan apa jua hak yang tidak secara jelas diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan fungsi yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil tindakan yang memberikan beban yang tidak munasabah atau berlebihan besar kepada infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindah milik.

HAK KEKAL MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak milik intelek). Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan, atau menjual sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengekupan sistematik bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan oleh cara automatik atau sebarang bentuk pengambilan data adalah dilarang untuk tujuan membuat koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori, secara langsung atau tidak langsung, tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan, atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak membentuk pengabaian mana-mana hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, serta semua grafik, ikon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemiliknya masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, PENCANTUMAN, ‘MEMBINGKAI’ DAN/ATAU MERUJUK KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran dari TheSoftware, tiada sesiapa boleh menghyperlink laman web tersebut, atau bahagian-bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotyp, tanda dagangan, pencantuman atau bahan berhak cipta), ke laman web mereka untuk sebarang sebab. Tambahan pula, ‘membingkai’ laman web tersebut dan/atau merujuk kepada Pemboleh Ubah Sumber Bersama (URL) laman web tersebut di mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis, nyata dan terdahulu daripada TheSoftware adalah terhad. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan laman web tersebut untuk mengalih atau menghentikan, seperti mana yang berkenaan, kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang dan semua kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENYESUAIAN

Kami berhak, atas budi bicara sepenuh hati kami, untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PEGASIHAN UNTUK KECEDERAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web ini atas risiko sendiri. Perisian tidak membuat jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang rosak termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertanggungjawabkan dan mengekalkan TheSoftware, setiap induk syarikat, subsidiari dan rakan kongsi, serta setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan jenama, dan/atau rakan kongsi masing-masing dari mereka, selamat daripada dan terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, tindakan mahkamah, kos, permintaan, dan/atau penghakiman apa jua, yang dibuat oleh pihak ketiga akibat atau berbangkit daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) penghinaan anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti yang lain. Ketentuan dalam perenggan ini adalah bagi manfaat TheSoftware, setiap induk syarikat, subsidiari, dan/atau rakan kongsi mereka, serta setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal, dan/atau peguam mereka masing-masing. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegakkan dan menegakkan ketentuan-ketentuan ini secara langsung terhadap anda atas nama diri sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau merujuk anda kepada sumber laman web lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut, oleh itu anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab bagi ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan untuk, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, iklan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan-bahan lain yang terdapat atau tersedia daripada laman web pihak ketiga atau sumber-sumber tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripada situ.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan segala komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berhubungan dengan Laman Web ini, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan Laman Web ini, dan mana-mana maklumat peribadi yang diberikan oleh anda, selaras dengan terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, sama ada seorang pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengacau, merosakkan dan/atau mengganggu operasi Laman Web ini, adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan berusaha dengan tekun untuk tindakan undang-undang dan kesaksamaan terhadap mana-mana individu atau entiti yang melakukan kesalahan ini dengan sepenuhnya mengikut kesaksamaan undang-undang yang dibenarkan.