Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

S vámi souhlasíme s podmínkami uvedenými ve Smlouvě týkající se vašeho využívání Webové stránky. Smlouva představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho využívání Webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí či současné dohody, vyjádření, záruky a/ nebo pochopení týkající se Webové stránky. V soudním rozhodnutí můžeme změnit Smlouvu z času na čas naším výhradním uvážením, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste před použitím Webové stránky prohlédnout Smlouvu. Vaším pokračujícím využíváním Webové stránky a/nebo Služeb zde souhlasíte s plněním všech podmínek uvedených v té době platné Smlouvě. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití jednotlivci do osmnácti (18) let. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Poskytování služeb pro prodávající

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Produkty a/nebo služby nabízené na stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou přímo poskytovány výrobcemi nebo distributorymi třetích stran. Software neručí za to, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software není odpovědný ani zodpovědný za váš neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo jakýkoliv spor s prodejcem, distributorem nebo koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software vám ani žádné třetí straně neodpovídá za žádné nároky související s nabízenými produkty a/nebo službami na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagční ceny a jiná ocenění prostřednictvím soutěží. Tím, že poskytnete pravdivé a přesné informace v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasíte s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž, můžete získat šanci vyhrát propagční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Pro účast na soutěžích na webu musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv registrační údaje, pokud se zjistí, že: (i) porušujete jakoukoliv část smlouvy; a/nebo (ii) poskytnuté registrační údaje jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoliv a jednostranně změnit kritéria registrovaných údajů.

PRÁVO NA LICENCI

Jako uživatel webu vám je udělena neexkluzivní, nevratná a omezená licence k přístupu a používání webu, obsahu a přidružených materiálů dle Smlouvy. Společnost Software si může kdykoli a z jakéhokoli důvodu tuto licenci zrušit. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro osobní nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována nebo začleněna do jakýchkoli systémů pro získávání informací, elektronických ani mechanických. Nesmíte používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozložit na součásti, zpětně inženýrovat ani převádět web, obsah, soutěže a/nebo služby či jejich část. Společnost Software si vyhrazuje jakákoliv práva, která nejsou výslovně udělena ve Smlouvě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, které by zasahovaly nebo se pokoušely zasahovat do správného fungování webu. Nesmíte podnikat žádné akce, které by na infrastrukturu společnosti Software klade nepřiměřenou nebo nesoudržnou zátěž. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není převoditelné.

PRÁVA DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se webových stránek, obsahu, soutěží a služeb jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických práv (včetně, ale neomezujíc se na, práv k duševnímu vlastnictví). Kopírování, distribuce, publikace nebo prodej jakékoli části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémové načítání materiálu ze webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace přímo nebo nepřímo sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na žádný obsah, dokument, software, služby ani jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoli práva na takové informace a/nebo materiály. Jméno a logo TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb patří jejich příslušným vlastníkům. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Pokud není TheSoftware výslovně povolen, nikdo nesmí hyperminkovat Webové stránky, nebo jejich části (včetně, logotypů, ochranných známek, značek anebo copyrightovaných materiálů), k jejich webovým stránkám nebo místům z jakéhokoli důvodu. Dále, “framing” Webových stránek nebo odkazování na Uniformní Resource Locator (“URL”) Webových stránek v jakémkoliv komerčním nebo nekomerčním médii bez předchozího výslovného písemného povolení TheSoftware je přísně zakázáno. Výslovně souhlasíte, že budete spolupracovat s Webovými stránkami na odstranění nebo ukončení, podle příslušnosti, jakéhokoli takového obsahu nebo činnosti. Tímto vyhlašujete, že budete zodpovědní za veškeré související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo na základě svého výhradního uvážení upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazený na webové stránce.

DISCLAIMER PRO ZPŮSOBENÉ ŠKODY STÁHNOVÁNÍM

Návštěvníci si informace ze stránky stahují na vlastní nebezpečí. Software neručí za skutečnost, že tyto stahování jsou bez poškozujících kódů, včetně, ale neomezeně na viry a červy.

INDEMNIFICATION

Souhlasíte, že budete odškodňovat a držet TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených osob a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značkových partnerů, bez újmy z jakýchkoli tvrzení třetích stran, výdajů (včetně rozumných náhradních poplatků advokátů), škod, žalob, nákladů, požadavků a/nebo rozsudků, kterékoliv třetí strana vzniknou v důsledku: (a) vašeho užívání webové stránky, služeb, obsahu a / nebo vstupu do jakéhokoliv soutěže; (b) vaše porušení dohody; a / nebo (c) vaše porušení jakýchkoli práv jiné osoby a / nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou na prospěch TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a / nebo přidružených osob a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a / nebo advokátů. Tyto osoby a subjekty mají právo uplatňovat a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám jménem vlastní.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy a/anebo odkazovat na jiné internetové stránky a/anebo prostředky, včetně těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/anebo prostředky třetích stran, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek a/anebo prostředků třetích stran. Navíc, TheSoftware neschvaluje a není odpovědný ani nepočítá s jakýmikoli podmínkami a smluvními ujednáními, zásadami ochrany osobních údajů, obsahem, reklamou, službami, produkty a/anebo jinými materiály, které jsou přítomny nebo dostupné na takových webových stránkách třetích stran, ani za jakékoli škody a/anebo ztráty vzniklé v souvislosti s nimi.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, údaje o registraci a/nebo materiály, které podáte prostřednictvím webové stránky nebo ve spojitosti se webovou stránkou, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo použít veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny další osobní údaje, které nám poskytujete, v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. K zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů, klikněte zde.

Jakýkoli pokus jakékoli osoby, ať již zákazníka TheSoftware nebo nikoli, poškodit, zničit, zasáhnout, vandalizovat a/nebo jinak rušit provoz webové stránky je porušením trestního a občanského práva. TheSoftware bude důsledně pronásledovat jakékoli a všechny nápravné prostředky v tomto ohledu proti jakékoli viníkové osobě nebo subjektu v celém rozsahu povoleném zákonem a v rámci spravedlnosti.