Условия

ОБХВАТ И ПРОМЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуера относно използването на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Споразумението може да бъде променено от време на време по наше преценка, без да получите конкретно уведомление. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта, и трябва да прегледате Споразумението, преди да използвате Уебсайта. С продължаващото ви използване на Уебсайта и/или Услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, в сила в това време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или получавате достъп до Уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчик

Като попълните съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на уебсайта, може да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива продукти от трета страна. Програмното обезпечение не гарантира, че описанията на такива продукти са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че Програмното обезпечение не носи отговорност или задължения по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че Програмното обезпечение не носи отговорност пред вас или пред трети лица за всякакви искове, свързани с предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация, свързана с приложимата форма за регистрация на конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, можете да участвате за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да вземете участие в конкурсите, показани на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за участие напълно. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация на конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всяка регистрационна информация за конкурса, ако се установи, по единолично и ексклузивно решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате която и да е част от Споразумението; и / или (ii) регистрационната информация за конкурса, която предоставихте, е непълна, измамна, дублирана или друго неприемлива. TheSoftware може да промени критериите за регистрационната информация по всяко време, по свое единолично решение.

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на уебсайта Вие имате право на неизключителна, непрехвърлима, оттегляема и ограничена лицензия за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Програмните продукти могат да прекратят тази лицензия по всяко време по всяка причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално ползване. Нито една част от уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да се възпроизвежда в каквато и да е форма или да се възприема в каквато и да е информационна система, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратно сглобявате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите или част от тях. Програмните продукти запазват всякакви права, които не са ясно предоставени в Споразумението. Не може да използвате никакво устройство, софтуер или процедура, за да се намесите или да опитате да намесите в правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемате действия, които създават непропорционално голямо натоварване на възможностите на инфраструктурата на Програмните продукти. Вашето право на използване на уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да се прехвърля.

ПРИТЕЖАТЕЛСКИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графичният дизайн, компилацията, магнитният превод, цифровото конвертиране, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други права на собственост (включително, но не само, права върху интелектуалната собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Ваша страна на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите с автоматизирани средства или по друг начин с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база от данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственостни права върху нито едно съдържание, документ, софтуер, услуга или други материали, които се виждат на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материали на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, виждащи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕНА Е ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА, СЪБРАНДИНГ, ‘ФРЕЙМВАНЕ’ И/ИЛИ РЕФЕРИРАНЕ НА УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да поставя хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандинг или авторски материали) на своя уебсайт или уебсайт за всякакъв повод. Освен това, ‘фреймването’ на Уебсайта и/или референцирането на Uniform Resource Locator (‘URL’) на Уебсайта в комерсиален или не-комерсиален медиен материал без предварителното, изрично и писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, приложимо за всяко такова съдържание или дейност. Последното означава, че вие осъзнавате, че ще бъдете отговорни за всякакви нанесени вреди.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, по наше лично усмотрение, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ФАЙЛОВЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на своя собствена отговорност. TheSoftware не дава гаранция, че такива файлове са без вируси и паразитни компютърни кодове, включително, но не само такива като вируси и червеи.

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да защитите и да освободите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиирани лица и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съдружници и/или други партньори, безопасни от всички и всякакви искове, разноски (включително разумни адвокатски гонорари), щети, съдебни производства, разходи, искания и/или съдебни решения, направени от трета страна вследствие на или поради: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането в някакви състезания; (б) вашето нарушение на Споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на други лица и/или юридически субекти. Разпоредбите на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиирани лица и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиатори, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и субекти има право да се позове и да изиска тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

Уебсайтове от трети лица

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви насочва към други интернет сайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежание и управление на трети страни доставчици. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличието на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължения за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали, налични на или от такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за всякакви щети и/или загуби, възникнали от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта, както и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез Уебсайта или във връзка с него, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всички информации относно вашето използване на Уебсайта и всички други лични данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всякакъв опит от страна на някакvo лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да нанесе вреда, унищожи, насочи, вандализира или по друг начин деятелно намеси в работата на уебсайта, представлява нарушение на криминалното и гражданското право, и TheSoftware ще настоятелно осигури всички ремедии по този въпрос срещу всеки нарушаващ лице или същество в максимална степен, допустима от закона и справедливостта.