Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met het naleven van alle voorwaarden en bepalingen die binnen de Overeenkomst geldig zijn op dat moment. Daarom dient u deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of de diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke artikelen. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door het verstrekken van ware en nauwkeurige informatie in verband met het toepasselijke registratieformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u deelnemen om kans te maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens van de inschrijving voor de wedstrijd te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele gegevens van de inschrijving voor de wedstrijd af te wijzen wanneer het, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, is vastgesteld dat: (i) u inbreuk maakt op een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de gegevens van de inschrijving voor de wedstrijd die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor de registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een informatieterugvindsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere exclusieve (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom) rechten. Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van schrapen of gegevensextractie om rechtstreeks of onrechtstreeks een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF HET VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in met samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkeigenaren en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of veroordelingen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u in te roepen en af te dwingen namens henzelf.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetsites en/of bronnen bieden, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Partij Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware deze niet goed en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites van derden of bronnen, of voor enige schade en/of verliezen daaruit voortvloeiend.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle overige persoonlijk identificeerbare informatie die door u is verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een persoon, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins interfereren met de werking van de website, is een schending van strafrecht en burgerlijk recht en TheSoftware zal streven naar alle mogelijke remedies tegen de betrokken persoon of entiteit, tot het uiterste toegestaan ​​door de wet en in equity.